213/3 ถ. รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Mon - Fri: 8:30 น. - 16:30 น.

Sat: 9:00 น. - 16:30 น.

Sun: Closed